Lyftkranar över industrilandskapet kvällstid i skenet av gatlampor och ljus från fönster

 

Vartannat nytt arbetstillfälle finns i innerstaden

Det är rätt att fortsätta förtäta centrala Norrköping, samtidigt måste kommunen vara redo för nyetableringar som kräver stor markyta, längre bort från stadskärnan. Det visar en rapport som Norrköpings kommun tagit fram tillsammans med Region Östergötland och analysföretaget WSP Analys & Strategi.


För tre decennier sedan övergav västvärlden industriepoken till förmån för kunskaps- och tjänstesamhället. Norrköping har, trots sin starka industriella tradition, i allra högsta grad varit en del av den utvecklingen. 1985 fanns nära en fjärdedel av Norrköpings arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. 30 år senare stod den för mindre än en tiondel av jobben och nästan en fjärdedel av alla med arbete hade studerat på högskola eller universitet.

Urbaniseringen ökar

Hand i hand med utvecklingen på arbetsmarknaden går urbaniseringen, en trend som kan tyckas motsägelsefull: varför fortsätter städer att växa trots att de ursprungliga behoven – fysisk närhet och minskade tider och kostnader för transport – har minskat? Idag finns de flesta människor och företag ett telefonsamtal, mejl eller Skypemöte bort. Ändå väljer nu mer än hälften av jordens befolkning att tränga ihop sig i höghus, kollektivtrafik och kontorsbyggnader. Städer i dag är drivhus för förnyelse, innovation och välstånd, och Norrköping är inget undantag.

Norrköpings roll

På uppdrag av Norrköpings kommun och Region Östergötland har WSP Analys & Strategi tagit fram en rapport, ”Planera för tillväxt”, som belyser sambandet mellan näringslivsutveckling och samhällsutveckling i Norrköping. Rapporten försöker ringa in Norrköpings roll på den lokala och globala marknaden samt ta reda på hur stads- och samhällsplaneringen på bästa sätt tar hänsyn till Norrköpings förutsättningar för att maximera tillväxt.

De företag som trivs bäst i stadskärnor är kunskapsintensiv tjänsteproduktion. En fjärdedel av Norrköpings arbetstillfällen finns i stadens mest centrala delar och ungefär hälften av de nya jobb som kommer finns i stadskärnan. Och Norrköping följer den globala urbaniseringstrenden – fler och fler väljer att lämna landsbygden för stadslivet, samtidigt som kommunen växt med cirka 20 000 invånare på drygt 30 år.

I Norrköpings lokala arbetsmarknad ingår Linköping och flera andra närliggande kommuner. Med sammantaget 450 000 invånare utgör regionen Sveriges fjärde största lokala arbetsmarknad. Norrköping har en stor lokal marknadspotential, dels i kraft av sin storlek men framför allt av sitt läge. Inte minst närheten till Stockholm. Därför är huvudstaden en betydande faktor när Norrköpings lokala näringslivspolitik och stadsbyggnad ska planeras.

I Stockholm är kontorshyrorna nära fyra gånger så höga som i centrala Norrköping. De rimliga fastighetspriserna kombinerat med de typiskt urbana fördelar som präglar stadens centrala delar – rikt kulturutbud och levande stadskärna – är Norrköpings viktigaste konkurrensfördel.

Rätt med komplettering

Det är rätt med fortsatt komplettering av de centrala delarna av staden, genom att återanvända marken och de redan gjorda investeringarna i infrastrukturen. Det är ekonomiskt hållbart och skapar en trygg stadskärna med förutsättning för handel och upplevelser – samtidigt är det också viktigt att vara redo för nyetableringar som kräver stor markyta längre bort från innerstaden. En av de viktigaste slutsatserna är att det är viktigt att värna om en av Norrköpings viktigaste fördelar: möjligheten att bevara ett centralt beläget industriområde som en tummelplats för kreativt och innovativt näringsliv. Då planerar vi för tillväxt och välstånd i Norrköping.