Dag Johansson framför parkeringshuset på Nya torget

Norrköping växer inifrån och ut

Norrköping växer med fler människor och företag. Frågan är då var nya bostäder och verksamheter, ja hela stadsdelar ska utvecklas och byggas.

– Vi har historiskt haft en innerstad med många luckor, rivningstomter som blivit parkeringsytor.Dessutom har det funnits äldre byggnader som använts lite. Sedan 2005 har vi jobbat intensivt med att omvandla dessa dåligt utnyttjade ytor till attraktiva stadsmiljöer, säger Dag Johansson, som nämner flera goda exempel.

Bland andra Knäppingsborg, Västgötebacken, området kring Visualiseringscenter och nu
senast Yllefabriken.

– Alla de här områdena handlar om återanvändning av döda områden som nu fått ett helt nytt liv. Norrköping växer nu mer av egen kraft på ett sätt staden inte gjort förut. Det gör att
vi behöver bereda plats för fler människor och verksamheter. Det innebär också att utbudet och möjligheterna ökar för alla i Norrköping.

När vi nu tittar framåt för att ta nästa steg så är tanken att staden ska bli större genom att växa inifrån och ut, säger Dag Johansson.

Så kan Norrköping växa hållbart

Planeringen utgår från två prioriterade utvecklingslinjer, dels att bygga ihop och komplettera nuvarande stadsdelar med ny bebyggelse, dels att utvidga innerstaden till områden där det redan finns infrastruktur och kollektivtrafik. Det innebär alltså att det inte finns ett stort behov av att bygga på jordbruks- och skogsmark.

Stadsdelar ligger idag utspridda utan att vara direkt hopkopplade med varandra. Här finns med andra ord stora möjligheter att komplettera med nya bostäder, handel och övrig service.

Konkret innebär det att till exempel det nya området Sandtorp länkas ihop med Kneippen och Klockaretorpet. Även i Hageby och Ljura har vi kunnat bygga mycket längs den nya spårvägslinjen. Området runt Östgötaporten kommer också att förstärkas med ny stadsbebyggelse under arbetsnamnet Västra staden.

– Inre hamnen där det nu förbereds för de första bostadshusen är ett utmärkt exempel på hur den innerstaden utvidgas genom att redan bebyggda områden omvandlas med ny stadsbebyggelse. Nästa område att omvandla är Himmelstalund, men det ligger ett antal år framåt, konstaterar Dag Johansson.

Nya arbetsplatser skapas i city

När det gäller näringslivets tillväxt har centrala staden bidragit med ett stort antal arbetsplatser. Hela tjänstesektorn - hotell, restaurang, handel och så vidare - har växt kraftigt under de senaste åren.

– Det är här jobben finns och trenden är tydlig, många företag vill etablera nya kontorsmiljöer i innerstaden. För ytkrävande verksamheter, som transport och logistik, är det främst Malmölandet och Händelö som gäller, strategiskt rätt med närhet till hamnen, E4 och järnväg. I översiktsplaneringen tittar vi även på möjliga lägen för verksamheter söder om staden, säger Dag Johansson.

Avgörande för framtiden är naturligtvis också vad som händer med Ostlänken och det nya stationsläget på Butängen.

– I all planering för nya områden utgår vi från att människor ska kunna ta sig till och från resecentrum snabbt och enkelt på gång- och cykelavstånd. Det gäller både Inre hamnen och den planerade utbyggnaden av Himmelstalund. När tågen kommer ska Inre hamnen vara på plats.

Artiklen är hämtad från magasinet Next:Norrköping, december 2019.