10 december 2018

Tunnel i Ingelsta gör det enklare för gående och cyklister

Illustrationsbild över rondellen i Ingelsta, med gång- och cykelbana under Stoclholmsvägen.

Förslaget med en tunnel under Stockholmsvägen syftar till att förbättra tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för de som går och cyklar.

 

Norrköping växer. Vi blir allt fler som ska ta oss runt. För att staden ska kunna växa hållbart satsar vi på en utveckling av gång, cykel och kollektivtrafik.

Vi människor vill gärna gå och cykla mycket mer än vad vi gör idag. För att kunna göra det är ett önskemål att slippa trängas med biltrafiken. Är det lätt, tryggt och säkert att gå och cykla i staden så gör man det oftare.

Tunnel under Stockholmsvägen

Över en miljon svenskar har någon form av funktionsnedsättning – rörelsehinder, synskada, hörselskada och förståndshandikapp – som blir en stor utmaning i trafiken. Det är ett av skälen till att ett förslag i projektet Framtidens resor i Norrköping handlar om att, i högre grad, separera gång- och cykelbanor från biltrafiken.

Ett förslag är en ny gång- och cykelväg, en tunnel, under Stockholmsvägen.

Idag finns ett behov för gående och cyklister att ta sig över Stockholmsvägen vid Ingelsta. Det är en mycket hårt trafikerad väg och långt mellan övergångställena. För den som går eller cyklar kan det innebära långa omvägar. En tunnel skulle också ge pendlarcyklister från exempelvis Åby och Jursla en snabbare väg till resecentrum. 

Illustrationsbild över en cykel- och gångtunnel i skymning

En omsorgsfull ljussättning bidrar till känsla av trygghet.

 

Bra sikt och bra belysning

Tunneln under Stockholmsvägen syftar till att förbättra tryggheten, säkerheten och tillgängligheten för de som går och cyklar. God sikt i olika riktningar och rundade hörn är viktigt både för att undvika kollisioner och för att öka trygghetskänslan. Särskilt viktigt är att i god tid se genom tunneln.

Belysningen bidrar också till en känsla av trygghet. Används lampor med vitt sken framträder andra färger som rött och grönt. Det gör att man lättare ser andra gående och cyklister. I förslaget finns också tankar på ljusschack i mitten av bron och ljusslingor. Undersökningar visar också att känslan av trygghet ökar om områdena före och efter tunneln får en omsorgsfull ljussättning.

Framtidens resor i Norrköping

Rondellen i Ingelsta får symbolisera ett förslag baserat på tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister. Ett förslag som kan användas på fler platser i Norrköping och som kan leda till en säkrare, tryggare och mer hållbar trafik i staden.

Förslaget är en del i projektet Framtidens resor i Norrköping. Projektet handlar om trafiken i Norrköping och föreslår en rad åtgärder som skulle göra det smidigare att gå, cykla och åka kollektivt i Norrköping.

Lämna dina synpunkter och idéer samt ta del av kommunens förslag

Läs mer om Framtidens resor i Norrköping

Illustrationsbild över tunneln under Stockholmsvägen vid Ingelsta

Tunneln under rondellen i Ingelsta får symbolisera ett förslag baserat på tillgänglighet och säkerhet för gående och cyklister.