20 oktober 2020

Toppmodern hamn en vinst för klimat och näringsliv

Visionsbild Pampushamnen. Bild: Norrköpings Hamn

Norrköping har en av Sveriges äldsta och mest traditionsrika hamnar. Nu får den sig ett lyft samtidigt som det angränsande logistikområdet Malmölandet utvecklas ännu mer. Den gemensamma nämnaren? Den elektrifierade järnvägen Kardonbanan som gör ett starkt logistiskt läge ännu starkare med en smidigare och grönare transportkedja.

När Sveriges järnvägssystem utvecklas med Ostlänken, den nya järnvägen mellan Järna och Linköping, påverkas också Norrköping. För att göra plats för den nya järnvägssträckningen behöver den nuvarande godstrafiken via tåg ledas om.

Lösningen? Den fem kilometer långa elektrifierade järnvägssträckan kallad Kardonbanan, vars främsta bidrag – utöver att möjliggöra plats för Ostlänken – är att godstransporterna via järnväg nu får en ännu kortare och smidigare väg genom det logistiskt starka området Malmölandet ända fram till hamnterminalen i den utbyggda Pampushamnen.

– Kardonbanan gör att man sammankopplar och integrerar sjö- och landtransporter. Det är en av åtgärderna som gör en redan stark logistiknod ännu mer attraktiv, slår Ola Hjärtström fast. Ola är marknadschef för Norrköpings Hamn och kommer i och med Kardonbanan att kunna se en ordentlig utveckling. Ett fartyg som ankommer hamnen kommer framöver att kunna lasta godset direkt på tåg, snarare än att godset lagras på land för att tas vidare av lastbil i nästa steg. Ett genomsnittligt godståg motsvarar dessutom omkring 20 lastbilar, så miljövinsten kommer att bli utmärkande.

– När vi lämnar Inre hamnen kommer allt mer av hamnverksamheten koncentreras till den stora Pampushamnen på Händelö och det är ju det stora steget i utvecklingen av Norrköpings hamn.

Flytten möjliggör viktig stadsutveckling för Norrköping, samtidigt som det ger oss inom hamnverksamheten en chans att växa ännu mer. Samtidigt kommer transportkedjan att bli kortare och miljövinsten större i och med att vi kommer kunna lasta godset direkt från fartyg till transport på järnväg utan lagring på land.

Norrköping har en lång och stolt tradition som hamnstad och är en av landets viktiga hamnar för näringslivet och utrikeshandeln. Nu blir ett redan starkt logistikläge ännu starkare, menar Ola Hjärtström.

– När vi bygger ut i Pampushamnen så är det en väldigt funktionell anläggning som byggs. Förutom Kardonbanan som ju blir ett lyft så förlänger vi kajen med 220 meter; vi utökar hamnplanen med 30 000 kvadratmeter och fördjupar hamnbassängen, vilket möjliggör att vi kan växa ännu mer när det gäller möjligheten att ta emot stora fartyg. På så vis möter vi sjöfartens behov och vår tillväxt inom främst contanierområdet.

– Samtidigt gäller inte investeringen bara det rent fysiska, utan också hur vi ska jobba smart och effektivt i verksamheten
med gods och digitaliseringar. Vår uppgift som hamn och en del i transportkedjan är att skapa värde för de som nyttjar hamnen.

Det finns en bredd i näringslivet i området och deras behov kommer vi att kunna vara flexibla och anpassningsbara kring i och med den här utbyggnaden.

Det är som sagt inte bara hamnen som är inne i en spännande utveckling. Området Malmölandet, som angränsar till Händelö och det nya hamnområdet, är sedan en tid inne i en expansiv period. Idag är området
mest förknippat med Holmens pappersbruk och sågverk, en tradition av jordbruk och industri. Nu stärks utvecklingen i
Malmölandet ytterligare, berättar exploateringsingenjör Frida Resvik.

– Malmölandet som område är spännande ur ett logistiskt perspektiv. Läget är väldigt bra med närhet till E4:an, ett förbättrat vägnät och utvecklad infrastruktur i och med Kardonbanan som binder samman med hamnen. Det kommer nu att finnas anslutningsmöjligheter till samtliga tre transportsätt – järnväg, sjöfart och väg – i området.

Under 2015 etablerades Rustas nya centrallager i Malmölandet och har betytt mycket. Möjligheten till liknande etableringar ser ljusa ut.
– Tanken är att utveckla området i den riktningen, med lagerhållning, logistik och industrier. När godstransporterna förflyttas från de centrala delarna av Norrköping öppnar det upp för olika typer av företagsetableringar och det blir ett lyft för Malmölandet. En annan positiv aspekt är natur- och kulturvärden som finns och som vi vill bevara – exempelvis Krusenhovs gård som vi hoppas vi ska kunna få in ny verksamhet i. Just nu är man i planeringsstadiet när det gäller vissa delar av områdets utveckling. Men en del av arbetet har redan påbörjats.

– Framför allt är det infrastrukturen och de bitarna som är igång, med anläggandet av en ny väg och en cykelväg ut till Malmölandet. Kardonbanan närmar sig slutskedet och tanken är att den ska kopplas på stambanan under hösten, säger Frida.

Läs mer om utvecklingen av Pampushamnen på Norrköpings hamns webbplats.

Artikeln är hämtad från Norrköpings kommuns bilaga i Dagens Industri från den 21 september 2020.