18 april 2019

Så kan Åby och Jursla utvecklas

Fokus på kollektivtrafik, fler bostäder och verksamheter och gröna stråk. Det föreslås i utvecklingen av Åby och Jursla.

I en fördjupning av översiktsplanen stakas Åby och Jurslas utveckling fram. En röd tråd i planen är att hushålla med markresurser. För att spara jordbruks- och skogsmark finns planer på att bygga Åby och Jursla inifrån och ut.

Här finns hela fördjupningen att ta del av.

Öppna den gamla pendeltågsstationen

Planen är att öppna den tidigare järnvägsstationen för pendeltågstrafik. Beräkningar visar på cirka 250 000 möjliga påstigningar per år. Härifrån når man Norrköping på sju minuter, Linköping på 35 minuter och Mjölby på 56 minuter. Åby station bedöms bli den mest trafikerade pendelstationen efter Linköping, Norrköping, Mjölby och Motala.

Med tåget kommer också krav på att omgivningen runt stationen ska kunna hantera stora mängder resande. Cykelparkeringar krävs liksom säkra gång- och cykelförbindelser mellan Åby och Jursla. Det ska vara lätt att ta sig till och från stationen via gång, cykel, buss och bil. Åby station ska förenkla det kollektiva resandet och bli en tydlig målpunkt i området.  

Stationen ligger något utanför det som idag är Åby centrum. Att koppla samman station och centrum är en förutsättning i utvecklingen. Det ger oss ett långsträckt centrum med goda möjligheter till stationsnära bostäder, och butiker längs Nyköpingsvägen.


Uteservering på taket

Fördjupningen pekar även på möjligheten att utöka Åby centrum med upptill 300 lägenheter. Ju fler som bor där gör det möjligt att ha kvar service, och för nya verksamheter att starta.

Ett exempel på att hushålla med markresurser är att dagens låga hus med platta tak i centrum kompletteras med ytterligare våningsplan eller omtyckta verksamheter – som uteserveringar.

Illustration över hur Åby centrum kan komma att utvecklas i framtiden. FOTO: Norrköpings kommun

Fler bostäder

I planen finns förslag på hur olika områden kan växa. Ett område är Humpegårdsområdet, som ligger i de mest centrala delarna av Åby. När pendeltåget införs föreslås området att utökas med 400-500 lägenheter. Området behöver då också kompletteras med service, butiker, äldreboende och förskola. Här ska bil köras på de gående och cyklandes villkor. Och Humpevägen kan bli ett attraktivt cykelstråk mellan Åby centrum och stationen.

Rönnängen ligger mellan järnvägen och Torshagsån, och gränsar till centrum och Torshagsravinen. Idag består området av åker- och ängsmark. I framtiden kan det utvecklas till ett grönt och urbant bostadsområde med villor och flerfamiljshus i två-tre våningar. Där närheten till grönområdet vid Torshagsån ger rekreation och lek. Här finns plats för 200 villatomter och 200 lägenheter.

Gång- och cykeltrafiken prioriteras

För Åby och Jurslas framtida utveckling får inte biltrafiken i de centrala delarna öka. Den ska hållas på en låg nivå till förmån för gång- och cykeltrafik. Det innebär att dagens gång- och cykelnät måste byggas ut och säkerheten förbättras.

Det finns förslag på en ny på- och avfart i norra delen av Åby till E4:an. Det är ett sätt att minska antalet bilar i de centrala delarna. Den nya på- och avfarten är också nödvändig då bron vid Krusenhofsvägen försvinner vid byggandet av Ostlänken.