5 november 2019

Skogen och naturen som närmaste granne i Smedby

Träpanelen följer naturens färger och trädens linjer. Husen smälter in i skogen bakom. FOTO: Tengbom/ Grundingen Fastigheter

Smedbys gamla idrottsplats ska förvandlas till ett modernt bostadskvarter som speglar områdets befintliga karaktär.

Smedby har vuxit fram som ett villaområde från första halvan av 1900-talet. Nybyggnationer och ombyggnationer har skett genom åren och området har även utökats med radhus. För dagens och morgondagens Norrköpingsbor kompletteras området nu med cirka 35 bostäder i radhus, parhus och villor, och 150 bostäder i flerfamiljshus.

Livets alla skeden
De nya bostäderna ska bygga vidare på områdets karaktär. Blandad bebyggelse och lummiga trädgårdar som vetter mot varandra, samtidigt som flerfamiljshusen gör det möjligt att bo kvar i området genom livets alla skeden.

Skogen tillsammans med den nya parken mitt i området bidrar till liv och rörelse, och en tryggare miljö. Parken blir en plats för lek och avkoppling för stora som små, och ska även användas till dagvattenhantering.

Flerfamiljshusen kommer att byggas i trä. De placeras närmare skogen och deras höjd överstiger inte skogens höjd. Dessutom kommer de två nedersta våningarna att bli i halvplan, så kallas suterräng.

Utbyggd service

Översiktsplanen för staden pekar ut Smedbys gamla idrottsplats som ett viktigt område för ett växande Norrköping. I området finns redan kollektivtrafik, gång- och cykelbanor som ska utvecklas ännu mer, och samhällelig service. Förslaget att bygga på idrottsplatsen är omdiskuterat.

Boende i området är oroliga för sättningar i sina hus. Området är byggt på en gammal sjöbotten vilket gör att vibrationer kan uppstå vid exempelvis tung trafik. Norrköpings kommun är medveten om förutsättningarna. Flera geologiska utredningar har gjorts, och de pekar på möjligheten att bebygga området.

- Besiktning av husen som berörs av detaljplan kommer att ske inför att allmän plats ska byggas ut. Det är det första som sker i området, och kommunen blir första byggherren på plats. Då besiktigar vi husen, säger Lisa Nyström, exploateringsingenjör på Norrköpings kommun.

Läs mer

  • Förvandlingen av gamla idrottsplatsen i Smedby är uppe för antagande i samhällsplaneringsnämnden i november. Läs mer om detaljplaneprocessen här.
  • Läs mer om Smedby här
  • Vem har rätt att överklaga antagen detaljplan? Läs om sakägare på boverket.

Områden är drygt tre hektar stort. Karta från Norrköpings kommun.