6 november 2019

Promenaderna - Norrköpings gröna kram

Svartvit flytgfoto från 1914 tagen över Norrköping där man ser hur Norra och Södra promenaden ramar in centrala staden.

Promenaderna stod klara 1914 och flygbilden över Norrköping är tagen omkring år 1915-1921. FOTO: Stadsarkivet

I över 100 år har Promenaderna omfamnat centrala Norrköping. Vår stads levande tidsdokument, som planterades för att ge folket frisk luft och möjlighet till motion. Som under åren har fått ge vika för bilismens behov av breda vägar. Nu arbetar vi för att bevara Norrköpings unika kännetecken.

För att kunna gå framåt behöver vi blicka bakåt. Till tiden då fabrikerna växte lavinartat i centrala Norrköping, spottade ut rök och gjorde luften dålig. Folk bodde trångt, och sjukdomar och epidemier spreds snabbt. Norrköpingsborna behövde utrymme, ljus och frisk luft. Till tiden då de högre klassarna i samhället hade mark och pengar för att driva igenom sina idéer.

Snusfabrikören betalade

I mitten av 1800-talet inspirerades borgarna av kontinentala promenadstråk. Trädplanteringar och parker gav staden frisk luft, befolkningen fick hälsofrämjande stråk att promenera på och lärde sig samtidigt uppskatta naturen. Dessutom ramade det in staden på ett elegant sätt.

Något liknande i Norrköping skulle höja stadens status, menade släkten Swartz. Tack vare snuset hade Swartz både pengar och en stark ställning i staden. De hämtade inspiration till trädplanterade promenadstråk från Wien, Paris och Helsingfors. Norrköpings stad hade på den tiden inga pengar till ett sådant projekt, men insåg fördelarna med Promenaderna. Därför kom snusfabrikören Erik Swartz att finansiera projektet. Han anlitade den blott 26-årige trädgårdsarkitekten Knut Forsberg. Hans förslag var en grön promenadring runt staden och stora parker.

1858 planterades den första delen av Promenaderna. Först ut var Norra promenaden som fick sina lindar. Promenaderna byggdes ut i etapper och stod klar 1914. Som en grön kram omfamnades Norrköping, som nu blev staden med Promenaderna.

Svartvit bild från 1900, som visar nyplanterade träd längs Södra promenaden

Flanerande människor år 1900 vid Södra promenaden. Källa: Stadsmuseet

Byggnadsminne

Över 1 800 lindar ramar in Promenaderna. Det har blivit en symbol för vår stad och är en del av Norrköpings identitet. Sedan 1994 är Promenaderna byggnadsminne. Det innebär att de ska bevaras för framtiden, och underhållas varsamt så att karaktären och det unika bevaras.

Att ta hand om Promenaderna och lindarna är en utmaning. Därför har Norrköpings kommun tagit fram en vision och inriktning för arbetet med Promenaderna, en utvecklings- och bevarandeplan. En plan som kan ses som en lång varm kram tillbaka till Promenaderna.

Grön länk

Länge har biltrafiken haft första prioritet i stadens planering. På bekostnad av träden. Breddning av vägarna har påverkat rotsystemen, när asfalterade ytor har placerats nära trädstammarna. Även ledningsdragningar och markarbeten har påverkat träden. Vi ser att trädens välmående har försämrats samtidigt som utrymme för gång- och cykeltrafik har minskat, och flora och fauna i alléerna begränsats. Vi vet också att jorden är näringsfattig på vissa håll.

Planen fokuserar på att hitta tillbaka till den ursprungliga idén om Promenaderna som ett attraktivt parkstråk, som en grön länk mellan stadsdelarna och att göra byggnadsminnet tydligare.

Investering för framtiden

Hur gör man det? Jo, genom att ge träden mer utrymme och minska delen asfalterade ytor. Genom att byta ut näringsfattig jord och ersätta sjuka träd. De friska och äldre träden är viktiga i ekosystemet. De är luftrenande, temperaturutjämnaden, vinddämpande och binder koldioxid. De är också hem för fåglar, insekter, fladdermöss, mossor och lavar.

Att utveckla och bevara Promenaderna är en investering för framtiden. Som ger Norrköping bättre förutsättningar i en klimatföränderlig värld. Det är också en investering i Norrköpingsbornas välmående, i stadens möjlighet att växa hållbart och för stadens historia och identitet. I dag och imorgon.

Läs mer

Följ arbetet med att bevara och utveckla Promenaderna på norrkoping.se/promenaderna

Svartvit bild från 1957 som visar bilar i promenaden och soljuset mellan träden

Norra Promenaden i motljus år 1957. Källa: Stadsarkivet

Gula löv ligger på marken

Promenaderna är vår stads levande tidsdokument. Foto: Norrköpings kommun