4 december 2018

Positiv utveckling av arbetsmarknaden i Norrköping

Foto: Nicole Olsson

Statistiska Centralbyråns (SCB) registerbaserade arbetsmarknadsstatistik för 2017 visar att såväl antalet som andelen förvärvsarbetande, antal arbetstillfällen samt arbetspendlingen har ökat i Norrköping. De nya arbetstillfällena tillkom främst inom utbildning, bygg- och transportverksamhet samt magasinering.

Norrköping har återhämtat tappet av arbetstillfällen som skedde under lågkonjunkturen i början på 1990-talet. År 1990 fanns 66 440 arbetstillfällen i kommunen, 1998 var den siffra nere nära 50 000, men 2017 är antalet åter uppe och förbi 1990 års siffra och landar på 66 620 arbetstillfällen. Av dessa finns de flesta, 10 820 närmare bestämt, inom vård och omsorg. Handel och företagstjänster följer som branscher med flest arbetstillfällen. De flesta branscher ökade mellan 2016 och 2017, med undantag för tillverkning och utvinning. Störst ökning har utbildning som växte med 450 arbetstillfällen under året.

– Jag gläds åt att kurvorna åter pekat uppåt för Norrköping på arbetsmarknadsområdet. Att fler Norrköpingsbor går till jobbet på morgnarna är positivt både på individnivå och samhällsnivå. Även på riksnivå har vi sett en bra utveckling på ungdomsarbetslösheten som minskat, och det är glädjande att jämställdheten på arbetsmarknaden ser ut att bli bättre. Vi är dock inte nöjda, utan behöver jobba vidare med arbetsmarknadsfrågor i Norrköping, säger Lars Stjernkvist (S), ordförande i kommunstyrelsen.

Högst andel som förvärvsarbetar sett till ålder finns i åldersgruppen 45-54 år, där 81,9 procent av befolkningen arbetade 2017. I åldersgruppen 20-24 år var andelen som förvärvsarbetar 63,2 procent, delvis beroende på att andelen studenter är relativt stor i den gruppen. Gruppen står dock för den största ökningen under senare år. Fler äldre arbetar och 2017 var det nästan 2 500 personer i åldern 65-74 år som förvärvsarbetade i Norrköping. År 2005 var det bara 770 personer som förvärvsarbetade i den åldersgruppen, så antalet har mer än trefaldigats på tolv år.

Arbetspendling till och från Norrköping
Arbetspendlingen har ökat både till och från Norrköping. Under 2017 pendlade 12 520 Norrköpingsbor till ett arbete i en annan kommun, medan 13 300 personer som bor i en annan kommun arbetar i Norrköping. Flest, 7 620 personer, inom gruppen arbetspendlare, pendlade mellan Norrköping och Linköping. 4 580 Norrköpingsbor åkte till ett arbete i Linköping, och 3 040 Linköpingsbor gjorde resan till ett jobb i Norrköping. Störst antal inpendlare till Norrköping kommer dock från Söderköping, 3 190 personer. Åt motsatt håll pendlade 1 060 Norrköpingsbor.

– Att antalet arbetstillfällen har ökat i Norrköping är förstås mycket positivt. Vi har tidigare fått friskhetstecken från kommunens näringsliv, och det här är ytterligare ett sådant. Rörligheten inom regionen är också ett sunt tecken, och Norrköping är ju en förnämlig stad att arbetspendla till och från, såväl inom som utanför länet. Självklart vill vi locka fler människor att också bosätta sig här, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör.

Fler förvärvsarbetar
Norrköping har en lägre förvärvsfrekvens än riket i genomsnitt, 2017 förvärvsarbetade 76,5 procent av Norrköpings befolkning. Det är en ökning med 0,9 procent sedan 2016, vilket är högre än riksgenomsnittet på 0,5 procent. Fler män än kvinnor förvärvsarbetar i Norrköping, 78,0 procent av männen och 74,9 procent av kvinnorna. Mellan 2016 och 2017 ökade också andelen män som arbetar något mer än andelen kvinnor (1,1 jämfört med 0,6 procentenheter), men sett till den längre perioden från 2005 till och med 2017 har kvinnorna en mer positiv ökning och skillnaden mellan könen har minskat.

År 2017 förvärvsarbetade 65 840 Norrköpingsbor mellan 16 och 74 år. Det var 1 580 fler än året innan, och en ökning med 2,5 procent. Sedan finanskrisens efterdyningar 2009 har antalet förvärvsarbetande ökat med sammanlagt 9 440 personer. Det är en starkare utveckling än riket i helhet, där den relativa ökningen var 1,8 procent.