10 december 2018

Pontus Lindblom om Svenskt Näringslivs ranking

Näringslivsdirektör Pontus Lindblom

Näringslivsdirektör Pontus Lindblom

När Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat nyligen presenterades stod det klart att Norrköping tappade
18 placeringar. På några områden klättrar kommunen rejält om än
från låga placeringar, och på frågan om vägnät, tåg och flyg, hamnar
Norrköping på en fin 13:e plats. Men den sammanlagda försämringen
är ändå ett faktum och framför allt är det inom fyra områden som
kommunen sjunker i omdömet från företagarna. Här resonerar näringslivsdirektör Pontus Lindblom kring arbetet med dessa fyra områden.

Tele- och IT-nät

Tele- och IT-nätet är ett område där Norrköping legat relativt högt i rankingplacering. 2010 nådde kommunen en 8:e placering, men har sedan sjunkit för att i år falla till den betydligt sämre placeringen 120.

– Digitalisering är prioriterat i Norrköping. Sedan årsskiftet har kommunen etablerat en digitaliseringsorganisation och anställt digitaliseringsdirektör Johan Högne. Syftet är att koppla på alla omvärldsfaktorer som har med infrastruktur, tele- och IT-nät att göra. Strategin är att bli Sveriges ledande digitaliseringskommun och vi har mycket goda förutsättningar att nå dit.

Det senaste stora framsteget är att Norrköping har Sveriges tredje bästa digitaliseringsindex genom arbetet med webb och sociala medier och att vi numera använder robotar i grundskolan för att öka intresset för digitalisering. Jag är mycket positiv till utvecklingen!

Tjänstemännens attityder

Här tappar Norrköping 47 placeringar från 183:e till 230:e plats på rankingen.

– Vi arbetar på flera sätt för att förbättra oss på det här området. Förutom inrättandet av det nya kontaktcentret omorganiserar vi en stor del av kommunens kontor, som direkt är kopplade till företag och näringsliv, genom att slå ihop stadsbyggnadskontoret, bygg- och miljökontoret och tekniska kontoret till ett. Huvudstrategin är att effektivisera våra processer med högsta prioritet på bemötande och service gentemot kommunens kunder. En ny funktion inom det stora nya kontoret ska i första hand jobba med omvärldsfrågor, samverkan med marknaden, processförbättring samt tillit som mål.

Tillgång på relevant kompetens

Gällande företagens tillgång på relevant kompetens har kommunen tappat över 100 placeringar på tre år, och 150 placeringar på nio år.

– Vi har en ständigt pågående process med grundskolan och akademin. Näringslivsrådet har som högsta prioritet sedan 1,5 år tillbaka att hitta modeller för hur näringsliv och utbildning ska kunna samverka. Till exempel anordnas träffar med lärarlag, rektorer och företagare för att prata och stötta varandra, och aktiviteter med Campus Norrköping som syftar till att locka studenter till Norrköping men också stanna kvar och arbeta i lokala bolag. Fokus ligger även på utbildning hos nyanlända med SFI, entreprenörskapskap för nyanlända och praktikplatser. Vi har samma utmaning gällande kompetensförsörjning som resten av Sverige, men har bestämt oss att bli bästa kommun på att attrahera kompentens och framför allt utveckla det vi har.

Konkurrens från kommunens verksamheter

Norrköping tappar 30 placeringar och hamnar på 239:e plats. Kommunen har länge legat på lägre placeringar.

– Vi bevakar ständigt denna fråga och det är en balansgång. Norrköping måste bli bättre och tydligare i kommunikationen om hur och vad kommunen driver för egna verksamheter. Grundinställningen är att låta den privata marknaden utföra verksamhetsuppdrag och att ständigt utvärdera varje område. Ett exempel är införandet av LOV, lagen om valfrihet, under 2017 och 2018. En intensifierad dialog med näringslivet kommer göra att vi kan hitta modeller för samverkan mellan offentliga bolag och den privata marknaden.