17 december 2018

Plats för människor i staden med spårväg på Kungsgatan

mall

Dubbelspårig spårväg på Kungsgatan är ett förslag på hållbara och effektiva transporter som fokuserar på ökad tillgänglighet, framkomlighet och bättre restider. 

 

I dagens Norrköping är Kungsgatan en viktig länk mellan norr och söder. Ett förslag är att åter ha spårväg längs gatan - för ökad tillgänglighet, framkomlighet och en trevligare stadsmiljö med mer plats för människor.

 

För en mer hållbar stadsmiljö, bättre trafiksäkerhet och ökad folkhälsa behöver Norrköpings kollektivtrafik på sikt växa. Det ställer krav på en effektiv och väl fungerande kollektivtrafik som kan ta sig fram i staden.

År 2017 fanns möjligheten för Norrköpingsborna att svara på en enkät kring framtida spårvägsutbyggnad i Norrköping. Flera kommentarer vittnade om samma sak – att spårvagnen ska trafikera Kungsgatan och att gatan även ska stängas av för genomfartstrafik.

Dubbelspårig spårväg

Spårvagnen har trafikerat den en kilometer långa Kungsgatan mellan åren 1904 och 1958. Då var Kungsgatan en av Norrköpings största affärsstråk. Idag en viktig länk mellan Norr Tull och Väster Tull i en tätbefolkad del av Norrköping med nästan 5 000 studenter på campus Norrköping.

Med historian i ryggen och blicken fäst på framtidens Norrköping finns ett förslag i projektet Framtidens resor i Norrköping att återinföra spårväg längs Kungsgatan.

Förslaget visar på en dubbelspårig spårväg längs Kungsgatan, som kopplar samman Norr Tull med Väster Tull, och bygger vidare på förslaget om att bygga spårväg till Vrinnevisjukhuset. Busstrafiken fortsätter som idag på Kungsgatan och använder samma yta som spårvägen. På Kungsgatan går ett av Norrköpings huvudcykelstråk och ska så vara även i fortsättningen. Det ska finnas gott om utrymme för gående och cyklister.

Illustrationsbild som visar förslaget med spårvagn längs kungsgatan

Förslaget med spårväg längs Kungsgatan syftar till att förbereda stadens trafiksystem inför stadens utveckling.

 

Sex miljoner spårvagnsresor

Utveckling av gatan ska leda till att biltrafiken ska minskas. Minskad biltrafik i innerstaden är nödvändigt ut ett klimatperspektiv. Kungsgatan är en av de mest trafikerade gatorna i Norrköping, vilket medför en hög partikelhalt i luften, och framkomligheten för kollektivtrafiken är mycket begränsad.

I översiktsplanen som antogs 2017 är Kungsgatan markerad som lokalgata och ska inte vara lika viktig för biltrafik i framtiden. Med fler linjer, tätare avgångar och kortare restider räknar vi med att fler Norrköpingsbor väljer spårvagnen framför bilen. Det gör att vi får en trevligare stadsmiljö med mer plats för människor.

Visste du att det sker åtta miljoner resor med kollektivtrafiken i Norrköping varje år och av dem cirka sex miljoner resor på spårvägen. Vi Norrköpingsbor gillar alltså att åka spårvagn! Spårvagnarna ger inga som helst utsläpp, de drivs av förnyelsebar el. Därför satsar vi på att bevara och bygga ut spårvägen.

Framtidens resor i Norrköping

Förslaget om en spårväg längs Kungsgatan syftar till att förbereda stadens trafiksystem inför stadens utveckling – en satsning på hållbara och effektiva transporter som fokuserar på ökad tillgänglighet, framkomlighet och bättre restider.

Förslaget är en del i projektet Framtidens resor i Norrköping. Projektet handlar om trafiken i Norrköping och föreslår en rad åtgärder som skulle göra det smidigare att gå, cykla och åka kollektivt i Norrköping.

Källa: Översiktsplanen staden 2017 och enkäten Framtidens spårväg 2017