27 februari 2020

Planerna tar form för Inre hamnens andra etapp

BRABO, ÅWL Arkitekter

BRABO, GEHL arkitekter.


Inre hamnen är en helt ny stadsdel som växer fram i det gamla hamnområdet. Under 2019 inleddes arbetet med att bygga den första etappen av området och nu är det dags för samråd om detaljplanen för det område som utgör etapp 2 av projektet.


Det nya förslaget till detaljplan för området ska göra det möjligt att använda marken till en attraktiv innerstadsbebyggelse istället för som nu till hamn och industriändamål. Samrådstiden pågår mellan 2 mars och 14 april och är till för att beskriva förslaget för alla som är intresserade och för att ge den som har synpunkter möjlighet att påverka.

Etapp 2 innehåller fler än 2000 nya bostäder med en blandning av hyresrätter och bostadsrätter. Planförslaget innehåller också ny kontorsbebyggelse, parkeringshus, flera förskolor och delar av området innehåller konstprojekt som förstärker stadsdelens identitet och historia. Här finns också ett aktivitetsstråk för spel och utomhusaktiviteter som knyter stadsdelen till den Norra promenaden, slottsruinen Johannisborg och till Motala ströms vatten.

-Inre hamnen är en ny stadsdel nära Norrköpings city och direkt intill Motala ström. Som helhet är det tänkt att utgöra en levande stadsdel med blandad bebyggelse av hög arkitektonisk kvalité. Hälften av byggrätterna i etapp 2 ägs av olika privata fastighetsägare som tagit fram utformningsförslag. Genom att områdets andra etapp gränsar till den gröna Norra promenaden så kommer det att ha en lugnare karaktär än den första etappen, säger projektledare Fredrik Wallin.

Uppförandet av den första etappen är redan igång med byggandet av offentliga ytor och rening av marken vid den gamla gasverkstomten. De första husen räknas här kunna byggas under 2021 och under slutet av samma år beräknas detaljplanen andra etappen att vinna laga kraft. Byggandet av etapp 2 kan efter det inledas under 2022.

-Fram till år 2024 kommer kommunens markytor inom etapp 2 att behöva användas för gemensamma etableringar och logistiklösningar för att kunna bygga ut områdets kvartersmark. De byggrätter för runt 1000 bostäder som kommunen äger kommer därför att tilldelas först med start kring år 2024, säger Fredrik Wallin.

Utbyggnaden av hela Inre hamnen bedöms pågå under cirka 10 år. Byggandet sker parallellt med utbyggnaden av Ostlänken och skapandet av en ny centralstation i Norrköping. Den nya järnvägsstationen nås med några minuters promenad från Inre hamnen.

Här kan du läsa mer om Inre hamnen:

https://inrehamnen.norrkoping.se/