23 april 2019

Övningsskolor ska underlätta rekrytering av lärare

Dela

Nio skolor i Norrköpings kommun har blivit utsedda till så kallade övningsskolor av Linköpings universitet (LiU). Konceptet är nytt för i år och innebär att lärarstudenter från LiU koncentreras till dessa skolor.

Konceptet med övningsskolor är ett samverkansprojekt mellan kommuner i Östergötland och Linköpings universitet. Intresset för att delta som övningsskola är stort och 30 skolor från Norrköpings kommun har skickat in ansökningar. Total har nio skolor i kommunen utsetts till övningsskolor, sju skolor riktade mot F-3 och två mot 4-6.

Det är imponerande att så många skolor i Norrköpings kommun har ansökt om att bli övningsskola. Det betyder att Norrköping fortsättningsvis kommer att ha många lärarstudenter som utbildas i våra verksamheter, och därmed får ta del av de fördelar som ett samarbete med LiU om studenterna ger och det ökar möjlighet för oss att rekrytera blivande lärare till våra skolor, säger Kajsa Andersson Lundblad, forsknings- och utvecklingschef på utbildningskontoret i Norrköpings kommun.

 Det är tuff konkurrens om utbildade lärare. Övningsskolorna kommer att innebära att Norrköping får en god tillgång på lärarstudenter, som vi förhoppningsvis sedan kan rekrytera till Norrköpings skolor där de verkligen behövs. Det här kommer helt klart att ge oss bättre förutsättningar att klara våra framtida personalbehov, säger ordföranden i utbildningsnämnden, Kikki Liljeblad (S).

Gör all praktik på övningsskola

Alla nya lärarstudenter vid Linköpings universitet med verksamhetsområde F-3 och 4-6 kommer från och med höstterminen 2019 att göra sin verksamhetsförlagda del av utbildningen på en övningsskola. Samarbetet innebär en möjlighet för Norrköpings kommun att påverka lärarutbildningens verksamhetsförlagda del och föra in perspektiv på vad som behövs för de blivande lärarna.

Tidigare ingick alla F-3-studenter i ett projekt med övningsskolor i Linköping och Norrköping där alla praktikperioder utom den avslutande gjordes på en övningsskola. Nu kommer alltså alla nya lärarstudenter, riktade mot både F-3 och 4-6, att göra samtliga praktikperioder på en övningsskola.

 Vi ser fram emot att få många övningsskolor i Norrköping nu när det inte längre bara är ett projekt utan övningsskolorna som koncept permanentas och utökas, säger Lizmari Svensgård,VFU-samordnare på Norrköpings kommun.

Många studenter på varje skola

Utvärderingar har visat att modellen med övningsskolor bidrar till bättre förutsättningar för samverkan med rektorer och lärare, högre koncentration av såväl handledare som studenter på skolorna och tillgång till erfarna, utbildade handledare.

 Handledarna har genomgått eller ska genomgå en handledarutbildning på 7,5 högskolepoäng och övningsskolorna ska kunna ta emot minst fyra studenter samtidigt. Just hög koncentration av studenter och handledare på samma skola är en viktig framgångsfaktor, säger Catarina Jeppsson, ansvarig för VFU-verksamheten på Linköpings universitet.