12 december 2018

Norrköpings kommun har beviljats 8 miljoner kronor till Inre hamnen

Projektet Kanontorget i Inre hamnen har av Boverket beviljats ett bidrag på drygt 8 miljoner kronor för grönare städer. Projektet syftar till att knyta samman Inre hamnen med övriga staden, koppla samman promenadstråk och skapa en grön plats för vistelse, rekreation och aktivitet.

Ansökan till Boverket om bidrag för grönare städer skickades in i september 2018. Ansökan avser Kanontorget, Inre hamnen, som utgörs av en park med öppna gräsytor. Nu har Boverket beslutat bevilja Norrköpings kommun 8 220 791 kronor i bidrag för grönare städer för projektet Kanontorget, Inre hamnen på fastigheten Saltängen 1:1. Summan motsvarar 50 procent av den beräknade totalkostnaden för projektets bidragsberättigade åtgärder, vilket är enligt bestämmelsen i förordningen för bidrag för grönare städer. –

Parken kopplar samman det populära kajstråket i väster med en ny förlängning österut och erbjuder ett grönområde tillgängligt för alla. Hårda ytor minskas, befintliga grönområden utökas och nya skapas genom plantering av träd, buskar, gräs och perenner. Gångstråk i stenmjöl anläggs.

Platsen är tänkt att få till ett behagligare klimat som erbjuder skugga, ökad luftfuktighet, lägre temperaturer och en förbättrad dagvattenhantering genom fler genomsläppliga ytor. Den totala kostnaden för dessa åtgärder beräknas till 16 441 583 kronor.

– Det beviljade bidraget för Kanontorget och grönområdet är förstås ett positivt besked för hela projektet Inre hamnen, som går framåt. Villkoret är att arbetet med parken är påbörjat senast den 1 juni 2019, och slutfört den 31 maj 2022. Det har vi förutsättningarna för att klara och jag ser fram emot färdigställandet, säger Fredrik Wallin, projektledare för Inre hamnen.

– Det känns mycket bra att Boverket beviljat ansökan, och att vi kommer att kunna erbjuda fler grönområden till Norrköpingsborna. De gröna ytorna är viktiga inslag i städer, och inte minst i nybyggda stadsdelar som Inre hamnen behöver vi välkomnande och öppna platser som visar att det här är en plats för alla att vistas, leka, motionera och vila på, säger Kikki Liljeblad (S), ordförande i stadsplaneringsnämnden.