27 juni 2019

Karlshedsparken får nytt liv

Karlshedsparken ska vara en park för alla. Klicka på bilden för att se den i större storlek. Illustration: Urbio

Utsiktsplats, lek- och bollplan, plats för picknick, naturstig och klätterlek. Det är tidiga förslag på vad Karlshedsparken kan komma att innehålla.

Nu kommer parken mitt i Ektorp att rustas upp. Illustrationsbilderna visar på ytor för lek, spel, för picknick och upptäckarglädje mitt i naturen. Parken ska bli en plats för vila, motion och lek med inslag av grönska.

Parken, som är från 1960-talet, upplevs idag som anonym och utan tydliga entréer. Det vill kommunen ändra på med hjälp av välkomnande entréer, nya gång- och cykelvägar som leder in till lekytor för både stora och små barn. Två planer för lek och spel, en i asfalt och en i stenmjöl, föreslås, liksom klätterlek och flera sittplatser.

Illustrationskarta som visar förslag på vad parken kan innehålla.

Illustrationen visar vad parken kan komma att innehålla. Klicka på bilden för att se den i ett större storlek. Illustration: Urbio


Fler ska besöka parken

I parken ska man kunna utforska de mer vildvuxna bergsytorna på en naturstig, och upptäcka närområdet från utsiktsplatsen. Gräsytorna är fortsatt generösa för barn med spring i benen. När magen kurrar finns flera picknickområden.

För att öka möjligheten för fler att kunna besöka Karlshedsparken byggs en tillgänglighetsanpassad spång av trä längs med hela naturstigen. Spången leder till utsiktsplatsen och picknickplats, och gör det möjligt att med barnvagn, rullator eller rullstol ta en promenad i stigen.

Grönt stråk

Parken är en del av ett viktigt grönt stråk med flera närliggande grönytor och parker i Västra staden. En del av upprustningen handlar om att göra ett sammanhängande stråk mellan grönområdena, så att det är tryggt och enkelt att ta sig mellan dem.

Dessa tidiga förslag är en del av förprojekteringen, som är underlag till pågående detaljplan.

karta som visar var Karlshedsparken är belägen i Ektorp

Den röda markeringen visar Karlshedsparkens placering i Ektorp. Klicka på bilden för att se den i större storlek.