16 december 2019

Inre hamnen, Kimstad och Mjölnaren nominerade till arkitekturpris

Inre hamnen är en av sju nominerade byggnadsverk och miljöer till årets arkitekturpris i Östergötland. Bild: Norrköpings kommun

Grattis Kimstad kyrkby, kvarteret Mjölnaren och Inre hamnen till nomineringen av Östergötlands arkitekturpris 2019.

För tionde året i rad ska arkitekturen i Östergötland prisas. Tre av de sju byggnadsverk och miljöer som är nominerade finns i Norrköpings kommun. Övriga nominerade är Agora kulturhus i Linköping, Åtvidabergs nya bibliotek, Studenthuset vid Linköpings universitet och Equmeniakyrkan i Motala.  Vinnaren utses i vår och bakom priset står Sveriges arkitekter Östergötland.

Kvarteret Mjölnaren

Projektet nomineras för att det med sin ambitionsnivå och sitt gestaltningsgrepp bjuder in stadens invånare och besökare att använda allmän plats inom och kring kvarteret. Gestaltningen är gjord med ett helhetsgrepp som binder samman allmän plats inom kvarteret med intilliggande platsbildning och gata. I kvarterets kärna finns en ambitiös temalekplats som lockar till aktivitet och vistelse. Grönska och rymd på allmän plats och fastighetsmark hänger samman, samtidigt som det finns en tydlig avgränsning mellan privat och offentligt.

Barn som leker i en lekpark.

I kvarteret Mjölnarens kärna finns en ambitiös temalekplats som lockar till aktivitet och vistelse. Foto: Norrköpings kommun

Detaljplan för Kronomagasinet, Inre hamnen

Projektet nomineras för att detaljplanen har ett flertal styrdokument som tagits fram för att säkra att genomförande av området har hög kvalitet, hållbarhet samt en blandad stadsdel. Bland dokumenten finns ett Kvalitetsprogram Inre hamnen, där tas bland annat upp åtaganden som ska hanteras inom projektet av respektive byggherre. Samtidigt har en ambitiös gestaltningsbilaga Gestaltning av kvarter och allmän plats, Inre hamnen - etapp 1 tagits fram för respektive kvarter och där varje kvarter har sitt egna karaktärsdrag. En Kulör- och materialstrategi för Inre hamnen har tagits fram för att visa på vilka kulörer som ska användas inom Inre hamnen alltifrån sockel, till att ta hänsyn till omgivande bebyggelse till fasad-, tak- och fönsterfärger. Ett Markanvisningsavtal har upprättats mellan kommunen och respektive byggherre där mycket styrs hur projekten ska genomföras. Alla dessa dokument tillhör detaljplan för Inre hamnen vilka har vunnit laga kraft och det visar på en väldigt hög ambitionsnivå både från planarkitekten samt av politiken. Plankarta och planbeskrivning visar på en komplex detaljplan där planarkitekten har visat på hur projektet kan komma att genomföras med väl avvägda planbestämmelser.

Inre hamnen nomineras för att detaljplanen har ett flertal styrdokument som tagits fram för att säkra att genomförande av området har hög kvalitet, hållbarhet samt en blandad stadsdel. Bild: Norrköpings kommun

Kimstad kyrkby

Projektet nomineras för ett intressant koncept gällande samlad villabebyggelse i mindre tätorter. Det innebär att husägaren väljer villa eller kedjehus som följer ett strikt koncept både vad gäller utformning och färgsättning. Enhetliga tak- och väggmaterial och fasader i tre kulörer gör att villaområdet övertygar med sammanhållen idé om hur villabebyggelsen kan utformas inom en mindre tätort. Projektet visar att villabebyggelse kan utformas på ett tilltalande och strikt sätt som ger egen identitet, i ett sammanhang på den östgötska landsbygden.

Två vita hus och ett rött hus.

Kimstad kyrkby där utfomning och färgsättning hålls ihop för en egen identitet. Foto: Juliana Fälldén

Tidigare vinnare av Östergötlands arkitekturpris

  • 2018 Ekollonet i Linköpings kommun, bostadshus vid Hospitalstorget
  • 2017 iValla i Linköpings kommun, bostadshus i Vallastaden
  • 2016 Katscha i Norrköpings kommun, bostadshus i industrilandskapet
  • 2015 Kopparhammaren 2 i Norrköpings kommun, universitetsbyggnad
  • 2014 Dataton i Linköpings kommun, kontorshus
  • 2013 Strömparken i Norrköpings kommun
  • 2012 Naturum Tåkern i Ödeshögs kommun, besöksanläggning
  • 2011 Hövitsmannen i Mjölby kommun, bostäder
  • 2010 Solbacken i Motala kommun, äldreboende