18 oktober 2018

Fyrby - en urban och grön stadsdel

Visionsbild över Finspångsvägen

Visionsbild över Finspångsvägen i Fyrby.

 

En urban stadsdel nära skogen och staden. Det ska Fyrby förvandlas till, och arbetet har redan inletts.

 

I Fyrby kommer ett småskaligt och stadsmässigt kvarter att växa fram. Ett attraktivt område för dagens och morgondagens Norrköpingsbor. Med närhet till både skog och stad.

Norrköping växer och behovet av fler bostäder är stort. Ett av kommunens mål är att sträva efter blandade stadsdelar med varierade bostadsformer och boendemiljöer. Det tror vi bidrar till mångfald och en livligare miljö.

Grönska och lummiga trädgårdar

Området idag består av småskalig villabebyggelse med grönskande och lummiga trädgårdar, öppna grönytor och befintliga kolonilotter. Området växte upp under mitten av 1900-talet och har vuxit genom ny- och ombyggnationer.

Här planeras det för cirka 50 bostäder i form av villor och parhus, samt fem flerfamiljshus. Vi vill att de nya bostäderna ska bygga vidare på områdets karaktär med blandad bebyggelse och lummiga trädgårdar. Med närhet till skogen och bevarande av naturområden.

 

Illustrationsbild av röda parhus i Fyrby.

Illustrationsbild av hur parhusen i Fyrby kan komma att se ut.

 

Kollektivtrafik nära

Fyrby är en lantlig idyll nära centrala Norrköping. Området ringas in av naturen. Av skog och åkermark. Det stora grönområdet är ett utflyktsmål, och nämns i kommunens översiktsplan. Här finns en motionsslinga och denna gröna lunga ska bevaras som det rekreationsområde det är. En lekplats i området kommer också att byggas.

Härifrån når man lätt city med spårvagnen, och det finns planer på en förlängning av spårväg utmed Finspångsvägen. Det nya området kommer också att nyttja befintlig kollektivtrafik, gång- och cykelvägar och Eneby centrums serviceutbud. Det främjar en hållbar utbyggnad av Norrköping i stort.

Tidplan

Arbetet med att utveckla området till denna urbana och gröna stadsdel är redan igång. Öster om Finspångsvägen har man redan börjat avverka skog för att efter nyår börja bygga vägar och förberedda för byggandet av bostäder. Den preliminära tidplanen visar att byggandet av bostäder påbörjas under år 2020.

Ta del av detaljplanen för Fyrby här.

 

Illustrationskarta över området Fyrby, med den kommande byggnationen utritad.

Illustrationskarta över framtidens Fyrby.