4 oktober 2019

Från namnlös och bortglömd till gröna Oskarsparken

Oskarsparken kan få öppen dagvattendamm, mycket grönska och växtlighet, och många sittplatser. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Parken mellan Vägträffen och Fotbollsgatan ska rustas upp. Bredare cykelväg, varierande växter, sittplatser och en damm är tidiga förslag på vad parken kan komma att innehålla.

De gröna stråken är viktiga på många sätt när Norrköpings västra stadsdelar förvandlas. En del i förvandlingen är att parkerna länkar samman stadsdelarna, och gör det tryggt och enkelt att ta sig mellan dem.

En sådan park är grönområdet som sträcker sig från Vägträffen, förbi Ebersteinska skolan, till Fotbollsgatan. Idag har parken inget namn, men ett förslag är att den ska heta Oskarsparken. Efter Oskarsgatan som ligger intill. Parken kopplar samman Karlhedsparken i söder med Rhododendrondalen i norr.

Kartbildn över Oskarsparken, som ligger mellan Vägträffen och Fotbollgatan i Kneippen.

Den röda markeringen visar på Oskarsparken. Det är arbetsnamnet på grönytan mellan Vägträffen och Fotbollgatan i Kneippen. Klicka på bilden för att se den i större storlek.

Dammens viktiga uppdrag

Idag upplevs parken som bortglömd, instängd och långsmal. Men den används, och här finns en uppskattad hundrastgård.

För att få en öppen och välkomnande park finns förslaget på att slå ihop parken och skolgården, genom att ta ned planket som finns där idag. Ett förslag är också att hundrastgården flyttas närmare Fotbollsgatan för bättre tillgänglighet. Den får samma storlek som nu.

Parken ska också kunna hantera de mer intensiva regn som väntas i och med att klimatet förändras. En öppen dagvattenhantering blir en viktig del i parken. Den skyddar byggnader i närheten från översvämningar. Den skänker också mervärde till besökare med öppet vatten, djur- och fågelliv och spännande växlighet. Delar av parken kommer också att anpassas för att tillfälligt kunna ta om hand så kallade skyfall.

Terass mot dammen

Med en hållbar dagvattenhantering kan vi, på samma sätt som naturen, skapa möjlighet att rena dagvattnet innan det når Motala ström. Varierande växter intill dammen är viktigt för att ge naturen möjlighet att rena vattnet.

Dammen kommer att ha flacka grässlänter. Vissa slänter kan bli brantare och där används träd och buskar som säkerhet. Sett från skolan kan det bli aktuellt med en terrass ner mot dammen, dels som avgränsning, dels som sittyta.  

Planerna för Oskarsparken är i ett tidigt skede, samhällsbyggnadskontoret fick i september uppdrag av nämnden att börja planarbetet. Det gör att förslagen kan komma att uppdateras.