11 februari 2020

Flest invånare och yngst befolkning

Indutsrilandskapet. Foto: Fredrik Schlyter / Norrköping från ovan

Enligt WSPs rapport Stadsbarometern 2019 är Norrköping den stadskärna med högst antal invånare (12 089) och yngst befolkning. Analys- och teknikkonsultföretaget WSP har undersökt framtids-utsikterna för 67 svenska stadskärnor. De har bland annat tittat på befolkningsökning, ekonomi och sysselsättning. Norrköping placerar sig på sjunde plats i WSPs stadsbarometerindex och utmärker sig i flera kategorier. Jönköping hamnar på första plats

 

Ung stadskärna med låg medelålder

Norrköping får en väldigt bra placering i flera kategorier. Att ha en stor befolkning är enligt WSP helt centralt för att skapa en framtidssäkrad stadskärna. WSP anser att Norrköping med sina 12 089 invånare har Sveriges största stadskärna (undantaget storstäderna).

Många städer som vi normalt ser som stora hamnar relativt långt ner i listan. Det beror på att bebyggelsen i dessa städer ofta är mer decentraliserad och utspridd än i vår stad. Att ha en sammanhållen stad är ju också någonting som Norrköpings kommun arbetat aktivt med. Förtätningen av staden nämns till exempel i Översiktsplanen för staden.

Huvuddelen av ny bebyggelse ska tillkomma genom förtätning. Principen är att staden ska växa inifrån och ut. Detta synsätt gäller både för bostäder och för verksamheter. En förutsättning för den tänkta utvecklingen är, genom satsningar på gång-, cykel och kollektivtrafik, att biltrafiken i staden inte ska öka – trots befolkningsökningen. Läs mer

Förtätningen och stadens spårvagnar är troliga förklaringar till att Norrköping hamnar på tredje plats när det gäller minst bildberoende i stadskärnan.

Norrköpings stadskärna har enligt WSP den högsta andelen invånare under 65 år. Vårt centrala universitets-campus är säkert en av förklaringarna till det.

Vill du veta mer? Du hittar hela WSPs rapport här.