26 juni 2018

Ett hållbart Sandtorp

Illustrationsbild över Sandtorp

Med en blandad bebyggelse, skolor, arbetsplatser, affärer och gröna områden blir Sandtorp den gröna och hållbara länken mellan Klockaretorpet och Kneippen.

Det nya området växer fram två kilometer från Norrköpings centrum – som en viktig länk mellan Kneippen och Klockaretorpet. Här finns redan spårvagn och bussar, samtidigt som man smidigt når centrum med cykeln.

Här skapar vi ett grönt, hållbart och blandat område. Olika bostadstyper, blandad arkitektur och grönområden tror vi bidrar till mångfald, liv och rörelse, och en tryggare miljö. Ett område för alla.

Hållbar del av staden

Vi bygger ett hållbart Sandtorp – både ur ett miljömässigt och socialt perspektiv. Här kommer det att finnas gröna områden där både människor, växer och djur trivs, och som också gör området motståndskraftigt mot till exempel klimatförändringar.

Arbetet utgår från barnens perspektiv och med fokus på att binda ihop området för att skapa en trygg miljö. En viktig del av den sociala aspekten är att involvera allmänheten, kommande boende, verksamma i området och andra i arbetet.

310 lägenheter klara

Sandtorp växer fram i etapper. De sista bostäderna i första etappen var inflyttningsklara i maj 2017 och idag finns det 310 lägenheter i området. ICA öppnade sin butik hösten 2013 och Lidl börjar bygga ny affär under 2018.

Under 2018 fram till maj 2019 byggs gator i andra etappen och fler bostäder börjar byggas. Totalt blir det omkring 370 bostäder i form av lägenheter och radhus, både hyresrätter och bostadsrätter. En ny förskola stod klar i mars 2018 som redan fyllts med nyfikna barn med spring i benen.

Ny spårvagnsdragning

Efter sommaren 2018 väntas politikerna fatta beslut om att anta detaljplan för den tredje etappen. Planen innehåller bland annat omkring 500 bostäder, nya gator, torg, park och en ny dragning av spårvagnslinjen i området. Ombyggnationen av infrastrukturen beräknas preliminärt vara klar under år 2024, och samtliga bostäder i den tredje etappen väntas vara färdigställda efter ytterligare ett par år.

När projektet är avslutat är Sandtorp ett livfullt område med närmare 1000 bostäder av olika karaktär. Den binder samman två stadsdelar av olika karaktär – Klockaretorpet med radhus och flerbostadsbebyggelse och villaområdet Kneippen. Det medför också att Klockaretorpet får en naturlig koppling till centrum.


Illustrationsbild över Sandtorp
Orienteringskarta över Sandtorp