12 september 2018

De jobbskuggade i Italien - nu utvecklar de förskolan och skolan

Utvecklingspedagogerna Betty och Maria jobbskuggade pedagoger i Italien i en vecka. Genom sina erfarenheter från resan utvecklar de nu sin verksamhet och jobbar för ett ökat samarbete mellan förskolan och skolan.

Norrköping är bäst på internationella samarbeten i förskola och skola. Förra året fick kommunen utmärkelsen, Årets Erasmus+ Aktör för arbetet med internationella utbyten. På förskolor och skolor ser man många fördelar med internationella utbyten, till exempel att utbildningskvalitén stärks och kompetensen hos personal och elever höjs.

Betty och Maria jobbar som utvecklingspedagoger på förskolor i Klockaretorpet och de har varit i Italien på ett internationellt utbyte. Tillsammans med 9 andra pedagoger från förskola och skola i Klockaretorpet fick de följa de italienska pedagogernas arbete under en vecka. Syftet med resan var att ta reda på hur personal i Italien arbetar med pedagogisk dokumentation när barnen går från förskola till skola. Fyllda med erfarenheter från resan jobbar de nu med att utveckla sin verksamhet och öka samarbetet mellan förskolan och skolan i Klockaretorpet.

Varför är pedagogisk dokumentation viktigt när barnen från förskola till skola?
Maria: Alla vi som arbetar i förskola och skola jobbar med barns lärande och vi lägger alla grunden för barnens fortsatta lärande. Det är ett 1-20-års perspektiv. Genom pedagogisk dokumentation synliggör vi barnets lärprocess och det är ett viktigt underlag vid övergångar inom och mellan förskola och skola. Det handlar mycket om hur förskolan och skolan kan mötas för att kunna utveckla och bygga vidare på barnens tidigare kunskaper och erfarenheter och på så vis utveckla undervisningen.

På vilket sätt är pedagoger i Italien duktiga på det?
Betty: I Italien, i provinsen Reggio Emilia, lägger de stor vikt vid mötet mellan förskola och skola. Både barn, föräldrar, förskola och skola är delaktiga. Utgångspunkten är barnens tidigare kunskaper, erfarenheter och styrkor och det ligger till grund för planeringen av övergången.

Vad var det bästa med resan och hur har ni utvecklats i era yrkesroller? Betty: Vi har fått nya yrkesinsikter och en bekräftelse på att vi redan idag gör bra saker och jobbar i rätt riktning. Vi i projektgruppen som åkte iväg kom närmare varandra. Man blir nyfiken och mer ödmjuk inför våra olika roller och man känner en ännu tydligare samhörighet med kollegor som arbetar i skolan.

Maria: Jag är så himla glad att vi har fått den här möjligheten. Det ger så mycket glädje, diskussion och stärker gemenskapen mellan förskolan och skolan. Vi är alla ett team.

Vad händer nu, hur jobbar ni vidare?
Nu ska vi bland annat jobbskugga varandra på hemmaplan. Vi som jobbar i förskolan ska skugga våra kollegor i skolan och tvärtom. Tanken är att lära av varandra och öka vårt samarbete. Det är en del i det fortsatta arbetet med pedagogisk dokumentation. Målet är att jobba fram en handlingsplan med en idé där både barn, förskola och skola möts och är delaktiga.