Illustration framtidens Himmelstalund. Strömmens vatten ligger i förgrunden och i bakgrunden skymatr ny bebyggelse.

Himmelstalund

År 2035 kan Himmelstalund vara en stadsdel med 4 000 bostäder, ett stort antal arbetsplatser, kommersiell och offentlig service men också en rad anläggningar för rekreation och fritid. Programmet för norra Himmelstalund var ute ute på samråd 17 juni - 13 augusti 2020. Via tipspromenad och vår 3d-karta Cityplanner fick vi in en mängd bra tankar och idéer från allmänheten. Nu fortsätter arbetet - tillsammans formar vi framtidens Himmelstalund.

Himmelstalund

Himmelstalund är ett område med en lång historia, vilket inte minst syns på de många hällristningarna i området. Idag är den södra sidan ett centrum för idrott och på den norra sidan finns de stora öppna gräsytorna och längs Finspångsvägen i områdets nordligaste del finns ett industriområde.

Nu påbörjas planeringen för en spännande, långsiktig stadsomvandling av norra och södra Himmelstalund.

Bostäder nära grönområden, vattnet och idrotten samt innerstaden

Det stora, gröna Himmelstalundsfältet norr om Motala ström kommer att förbli grönyta även i framtiden. På platsen för de forna industrilokalerna längs med Finspångsvägen kan det bli bostäder i framtiden samt sporthallar och skola. En blandstad med attraktiva bostäder nära natur och vatten men också nära innerstaden är målet med projektet. Ny bostadsbebyggelse planeras även på södra sidan om Motala ström i lämpliga lägen.

Planeras och byggs ut i etapper under lång tid framöver

Stadsomvandling tar lång tid och kommer att planeras och byggas ut i etapper. Projekt Himmelstalund har 2035 som slutmål. De olika etapperna skiljer sig åt i tempo och planeringssituation men är beroende av varandra i ett mer långsiktigt perspektiv. Första etappen är förmodligen inom kvarteret Strömbrytaren utmed Finspångsvägen. Det första steget är taget genom att vi nu har samråd för planprogram för norra Himmelstalund. Efter att planprogrammet är klart som kommer den första detaljplanen att påbörjas.

På södra Himmelstalund planerar vi för start av planprogram under 2020. Gång- och cykelstråk inom och till och från Himmelstalund behöver kraftigt förbättras. Även kollektivtrafiken behöver förbättras och det planeras för ny bro över Motala ström.

Kontakt

För frågor angående Himmelstalund kontakta projektledare Malin Cuclair på Samhällsbyggnadskontoret.  
Telefon: 011-153415
E-post: malin.cuclair@norrkoping.se