Butängen och ny centralstation

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen är förslaget att bygga en innerstadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor och handel men här ska också finnas plats för skolor och kulturaktiviteter.

Johannisborgsområdet med den gamla slottsruinen kan bli en ny stadspark ett stenkast från Butängen och Inre hamnen. Här skulle man kunna hålla stora konserter och andra evenemang i framtiden.

Saluhall vid den gamla stationen

Det gamla stationshuset bevaras och kan i framtiden byggas till för att fungera tillexempel som en saluhall. Utanför den nya stationen blir det ett grönt torg och längs gatorna kommer det att finnas restauranger med uteserveringar.


Grönt och hållbart

Hållbarhet står i fokus i den nya stadsdelen. Hit kan man enkelt ta sig med kollektivtrafik och cykel. Grönskan blir ett viktigt inslag i den nya stadsmiljön med trädplanteringar längs gatorna och nya parker. Längs Fredriksdalsgatan planeras ett parkområde med en öppen kanal som kan ta hand om regnvatten.

Etappvis utbyggnad under lång tid

Butängen kommer att byggas ut etappvis under lång tid framöver. Förslaget är att börja utbyggnaden i de områden som inte är direkt berörda av Ostlänkens utbyggnad.

I planprogrammet för Butängen och Johannisborg kan du läsa mer om hur kommunen planerar för stadsutvecklingen.

Här kan du ta del av hela planprogrammet


Rätt läge för Norrköpings nya centralstation

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya centralstation kan byggas. Under förprojekteringen har man tittat närmare på hur man kan bygga en upphöjd järnväg och jämfört det med en järnväg i marknivå där flera broar kopplar ihop den norra och den södra sidan av järnvägen.

Utredningen visar att det är möjligt att bygga stationen i upphöjt läge och att kostnaden är ungefär den samma som att bygga järnvägen i marknivå med flera broar över spåren.

Fortfarande har inget beslut fattats kring hur den nya stationen ska byggas och hur kostnaderna ska fördelas mellan kommunen och Trafikverket.

Norrköpings kommun arbetar för att det nya stationen ska byggas i upphöjt läge, där bland annat spårvagnar kan passera under spåren. Ett upphöjt läge skapar bäst förutsättningar för att kunna utveckla Butängen till en ny del av innerstaden. Dessutom ger det bra förutsättningar för snabba byten mellan tåg, buss, spårvagn eller cykeln.