Butängen och ny centralstation

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen är förslaget att bygga en innerstadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor och handel men här ska också finnas plats för skolor och kulturaktiviteter.

Alternativ A innebär att järnvägen byggs upphöjt på en bro.

Alternativ A innebär att järnvägen byggs upphöjt på en bro.

 

Avgörande beslut för Norrköpings framtid

Ostlänken är den största infrastruktursatsningen i Sverige någonsin. För att planeringen och byggnationen ska kunna fortsätta behöver ett beslut tas om hur den nya stationen i Norrköping ska byggas. I december i år ska kommunfullmäktige ta beslut om vilken stationslösning som kommunen tillsammans med trafikverket ska arbeta vidare med.


Att stationen ska placeras i centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge. Nu handlar det om spårens placering i höjdled. Inför beslutet i december finns tre olika förslag;

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Läs mer om vad de olika alternativen innebär här.PDF (pdf, 930.9 kB)

Titta närmare på alternativen i 3D

Tack för dina synpunkter

Det har varit stort engagemang och vi har fått in många synpunkter på förslagen. Nu ska synpunkterna sammanställas och presenteras för politikerna som ska fatta beslut. När sammanställningen är klar kommer den även att publiceras här på webben.

Alternativ B innebär att järnvägen byggs på marken med många broar över spåren.

Alternativ B innebär att järnvägen byggs på marken med många broar över spåren.


Webbsänt seminarium

Ta del av det webbsända seminarium kommunen arrangerade den 7 oktober på play.norrkoping.se. Politiker och tjänstepersoner svarar på tittarnas frågor och berättar mer om stationsalternativen och de ekonomiska beräkningarna för varje förslag.

Alternativ C innebär att järnvägen byggs på marken med färre broar över spåren.

Alternativ C innebär att järnvägen byggs på marken med färre broar över spåren.

 

Mer information

Vill du fördjupa dig i vad som ligger bakom beräkningarna för vad de olika stationsalternativen kan kosta? Eller vill du veta mer om hur trafiken och möjligheterna för stadsutveckling påverkas i de olika förslagen? Då kan du läsa mer i dokumenten nedan.

Sammanställning av underlag för alternativjämförelsenPDF (pdf, 7.4 MB)

Kvalitetssäkring av kostnadsuppskattningPDF (pdf, 2 MB)

 

Ostlänken har planerats under många år. I filmerna nedan sammanfattar vi Ostlänkens historia i Norrköping på drygt tre minuter och förklarar varför Ostlänken behövs.

 

Karta över ButängenPlanprogram

Sommaren 2019 var planprogrammet för Butängen på samråd. Här beskrivs hur Butängen är tänkt att utvecklas i samband med att Ostlänken byggs. Här sammanfattar vi stadsbyggnadsidén som presenteras i planprogrammet i 10 punkter.

  1. Norrköpings nya centralstation – En regional nod med starka målpunkter
  2. En utökning av innerstaden – Rutnätet förlängs och kompletteras med diagonaler
  3. Ny stadspark i Johannisborg – Ett stort öppet område med en spännande historia
  4. Promenaderna förstärks – Gröna rum som binder samman stadsdelar
  5. Kanal till Bråviken – En ny kanal för dagvattenhantering
  6. Johannisborgsförbindelsen – Trafik leds förbi innerstaden
  7. Ny stadssiluett – Kvartersstad med accenter vid strategiska punkter
  8. Gammalt möter nytt – Byggnader som bärare av platsens historia
  9. Järnvägen möter staden – Minimera barriäreffekten
  10. Hållbar stadsutveckling – På riktigt, förutsättningarna finns!

Innan arbetet med planprogram kan gå vidare för beslut behöver valet av stationslösning bli klart.

Här kan du ta del av hela planprogrammet