Butängen och ny centralstation

Södra Butängen ska utvecklas till att bli en del av Norrköpings innerstad. En ny centralstation planeras strax norr om dagens station med plats för Ostlänkens järnvägsspår. Runtomkring den nya stationen är förslaget att bygga en innerstadsmiljö med en blandning av bostäder, kontor och handel men här ska också finnas plats för skolor och kulturaktiviteter.

Avgörande beslut för Norrköpings framtid

Ostlänken är den största infrastruktursatsningen i Sverige någonsin. För att planeringen och byggnationen ska kunna fortsätta behöver ett beslut tas om hur den nya stationen i Norrköping ska byggas.


Ostlänken har planerats under många år. I filmen nedan sammanfattar vi Ostlänkens historia i Norrköping på drygt tre minuter.


I december i år ska kommunfullmäktige ta beslut om vilken stationslösning som kommunen tillsammans med trafikverket ska arbeta vidare med.

Att stationen ska placeras i centralt läge strax norr om dagens station är bestämt sedan länge. Nu handlar det om spårens placering i höjdled. Inför beslutet i december finns tre olika förslag;

A. upphöjd järnväg på en bro
B. järnvägen i marknivå med många passager över spåren
C. järnvägen i marknivå med färre passager över spåren

Läs mer om vad de olika alternativen innebär här.PDF (pdf, 930.9 kB)


Vad tycker du?

Beslutet om vilken stationslösning vi ska ha i Norrköping kommer att påverka kommunens fortsatta utveckling. Därför är det viktigt att du som Norrköpingsbo kan vara med och påverka beslutet. Vad tycker du är viktigt att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen? Via länken nedan kan du lämna dina synpunkter på förslagen.

Lämna synpunkter kring alternativen för ny centralstation

Mer information

Vill du fördjupa dig i vad som ligger bakom beräkningarna för vad de olika stationsalternativen kan kosta? Eller vill du veta mer om hur trafiken och möjligheterna för stadsutveckling påverkas i de olika förslagen? Då kan du läsa mer i dokumenten nedan.

Sammanställning av underlag för alternativjämförelsenPDF (pdf, 7.4 MB)

Kvalitetssäkring av kostnadsuppskattningPDF (pdf, 2 MB)

Karta över Butängen

 


Planprogram

Sommaren 2019 var planprogrammet för Butängen på samråd. Här beskrivs hur Butängen är tänkt att utvecklas i samband med att Ostlänken byggs. Här sammanfattar vi stadsbyggnadsidén som presenteras i planprogrammet i 10 punkter.

  1. Norrköpings nya centralstation – En regional nod med starka målpunkter
  2. En utökning av innerstaden – Rutnätet förlängs och kompletteras med diagonaler
  3. Ny stadspark i Johannisborg – Ett stort öppet område med en spännande historia
  4. Promenaderna förstärks – Gröna rum som binder samman stadsdelar
  5. Kanal till Bråviken – En ny kanal för dagvattenhantering
  6. Johannisborgsförbindelsen – Trafik leds förbi innerstaden
  7. Ny stadssiluett – Kvartersstad med accenter vid strategiska punkter
  8. Gammalt möter nytt – Byggnader som bärare av platsens historia
  9. Järnvägen möter staden – Minimera barriäreffekten
  10. Hållbar stadsutveckling – På riktigt, förutsättningarna finns!

Innan arbetet med planprogram kan gå vidare för beslut behöver valet av stationslösning bli klart.

Här kan du ta del av hela planprogrammet