Butängen och  resecentrum

Med det nya resecentrumet som hjärta kommer Butängen att fyllas med nytt liv. Området som idag präglas av handel och småindustri kommer att förvandlas till en modern, levande innerstadsdel med både bostäder och kommersiell verksamhet. Närheten till resecentrum, och därmed även Stockholm, gör stadsdelen till en attraktiv plats att bo och verka på. Här skapas plats för minst 6 000 boende och 6 000 arbetsplatser.

Rätt läge för Norrköpings nya centralstation

Trafikverket och Norrköpings kommun har tillsammans gjort en förprojektering för Norrköpings nya centralstation kan byggas. Under förprojekteringen har man tittat närmare på hur man kan bygga en upphöjd järnväg och jämfört det med en järnväg i marknivå där flera broar kopplar ihop den norra och den södra sidan av järnvägen.

Utredningen visar att det är möjligt att bygga stationen i upphöjt läge och att kostnaden är ungefär den samma som att bygga järnvägen i marknivå med flera broar över spåren.

Fortfarande har inget beslut fattats kring hur den nya stationen ska byggas och hur kostnaderna ska fördelas mellan kommunen och trafikverket.

Norrköpings kommun arbetar för att det nya stationen ska byggas i upphöjt läge, där bland annat spårvagnar kan passera under spåren. Ett upphöjt läge skapar bäst förutsättningar för att kunna utveckla Butängen till en ny del av innerstaden. Dessutom ger det bra förutsättningar för snabba byten mellan tåg, buss, spårvagn eller cykeln.

Hur en upphöjd järnväg och station skulle kunna utformas presenteras i filmen nedan: 
 


Planprogram skapar struktur och sammanhang

Just nu pågår arbetet med ett planprogram för den södra delen av Butängen och Johannisborg. Planprogrammet kommer att fastställa en struktur för hur den nya stadsdelen som växer fram i Butängen och stadsparken i Johannisborg ska utformas. Planprogrammet kommer också att belysa kopplingarna mot Inre hamnen och staden i övrigt. Samråd planeras under början av 2019.

Kartan visar planområdet