UNESCO Creative Cities Network 

UNESCO har valt in Norrköping som Nordens första musikstad i det globala nätverket Creative Cities (UCCN).

Unescos nätverk för kreativa städer (UNESCO Creative Cities Network)

Nätverket för kreativa städer grundandes 2004 för att stödja samarbete mellan städer vilka ser kreativitet som en strategisk faktor för arbetet för hållbar stadsutveckling. Nu ingår 180 städer från 72 länder i nätverket. Städerna har som gemensamt mål dels att ha kreativitet och kulturproduktion i centrum för sina utvecklingsplaner på lokal nivå och dels att samarbeta aktivt med varandra internationellt.

I nätverket arbetar städerna inom ett av 7 områden: hantverk och folklig konst, digitala konstnärliga uttryck (media arts), film, design, gastronomi, litteratur och musik. Östersund var den första svenska staden i nätverket och arbetar inom gastronomi. Norrköping, som togs upp i nätverket 2017, har ett fokus på musik.

Städerna utbyter erfarenheter av arbetet och utvecklar partnerskap både mellan städer och inom sitt eget land.

Målet för nätverket är att

  • stärka alla delar i arbetet med kulturaktiviteter, produkter och tjänster: skapande, produktion, distribution och spridning
  • utveckla samordnar för kreativt skapande och nya former för detta, och förbättra möjligheterna för konstnärer och andra kreatörer
  • förbättra tillgång till och deltagande i kulturlivet, särskilt för marginaliserade och såbara grupper och personer
  • integrera kultur och kreativitet i planeringen för hållbar utveckling

 

Nätverket är en av Unescos samarbetspartners och fungerar dels som en plattform för diskussion om vilken roll kreativiteten kan spela för hållbar utveckling men också som en plats för aktiviteter och nya idéer som del av genomförandet av Agenda 2030.

Mer information om nätverket finns på Unescos hemsida.

UNESCO Creative Cities Network

  • Grundades 2004.
  • Just nu består UNESCO Creative Cities Network av 180 städer i sju olika kreativa grenar; litteratur, film, musik, hantverk/folkkonst, design, mediekonst och gastro­nomi.
  • Syftet med nätverket är att dela erfarenheter, skapa affärer, lära av varandra och att utveckla de kreativa näringarna och uppnå hållbarhetsmålen/Agenda 2030-målen.
  • Utgångspunkten för nätverket är solidarisk samverkan och utbyten mellan stad och land, mellan rika och mindre bemedlade regioner i världen som grund för nya samarbeten och utvecklingsprojekt.
  • Några av städerna i nätverket är: Bo­logna, Montreal, Beijing, Berlin, Seoul, Santa Fe, Edinburgh, Melbourne, Buenos Aires, Krakow och Östersund.

Contact:
Sandra Wall
Projektledare, Norrköpings kommun

sandra.wall@norrkoping.se
Mobile: + 46703-73 31 65