Arrangörens ansvar

Att tänka på för dig som arrangerar något under Kulturnatten

Arrangemanget bygger på att vi gemensamt skapar möjligheter, för varandra och för andra, att uppleva Kulturnatten i Norrköping. Vi gör det här tillsammans för att det ska bli så bra som möjligt, vare sig det är en arrangör eller en besökare.

Arrangören ansvarar för följande:

 • Leverera program och aktiviteter till kulturnatten enligt överenskommelse
 • Förankra plats och innehållet i aktiviteten med samordnaren för kulturnatten
 • Bemanna och eventuellt bekosta sin aktivitet med personal under hela genomförandet
 • Följa och respektera Kulturnattens schema och anvisningar
 • Lämna platsen i gott skick, det vill säga ta med och släng skräp på en miljöstation

Tillstånd

Polistillstånd för kulturnattens utomhusaktiviteter och tillstånd att använda kommunal mark söks gemensamt (och betalas) av Norrköpings kommun. Därför att det viktigt att anmälningar om utomhusaktiviteter kommer in till oss i tid, senast 1 månad innan Kulturnatten. Arrangören åtar sig att följa de anvisningar som framgår av polisens tillstånd enligt ordningslagen och som förmedlas på denna hemsida. Privata markägare kontaktas av arrangören/förhyraren själv för godkännande.

Arrangören ansvarar för att svenska lagar följs och att övriga nödvändiga tillstånd införskaffas, exempelvis tillstånd för försäljning av mat eller annan förtäring.

Polisen

Allmän sammankomst utomhus

Villkor:

 • Sammankomsten får inte hindra trafik eller tillträde till intilliggande byggnader.
 • Framkomlighet ska finnas för utryckningsfordon.
 • Godkänd, fungerande eldsläckningsutrustning ska finnas lätt tillgänglig.
 • Vid mörker ska platsen för sammankomsten och den närmaste omgivningen vara väl upplyst.
 • Läktare, estrader och liknande får enbart användas om de är besiktigade och godkända.
 • Inom området befintliga brandposter, kabelbrunnar, kopplingsskåp och liknande samt vägmärken och trafiksignaler ska vara åtkomliga och får inte täckas över.
 • Anordnaren ansvarar enligt ordningslagen (1993:1617) för att god ordning råder vid sammankomsten.
 • Personer som Polismyndigheten har utsett att närvara ska enligt ordningslagen lämnas fritt tillträde.

Följande punkter hittar du i PDF: en nedan:

 • Villkor för konsert
 • Villkor för användning av pyroteknik utomhus
 • Upplysningar

PDF: Information om ansvar vid arrangemangPDF (pdf, 197.4 kB)

Till dig som gör musikarrangemang utomhus:

 • Information kring sluttider bör finnas tillgänglig vid de arrangemang som är utomhus och där det finns en risk för höga ljudnivåer
 • Informera Kulturnattens samordnare hur ljudnivåerna kontrolleras vid arrangemang där det finns en risk för höga ljudnivåer (beskriv gärna också om verksamhetens ordinarie utrustning eller extern utrustning kommer att användas och om det finns möjlighet att kontrollera/begränsa ljudnivåerna i dessa).
 • Fundera över riktning och placering av högtalare
 • Särskild hänsyn till ljudnivån bör tas om personer under 13 års ålder har tillträde till arrangemanget
 • Tips; öronproppar!

Läs mer: Buller inomhus (PDF) samt Höga ljudnivåer (PDF).

Ytterligare information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Brandskydd

Kontrollera brandskyddet - för allmänna tillställningar både utomhus och inomhus är brandskyddet av största vikt. Kontrollera:

 • lokalens brandskydd
 • utrymningsvägar
 • det maximala antal personer som får vistas i lokalerna

Tänk på tillgängligheten

Det finns många olika former av funktionsvariationer. Under Kulturnatten är det mycket folk i rörelse både inom- och utomhus och det kan vara svårt för alla att ta sig fram. Det är därför viktigt att ni som arrangörer tänker på hur vi kan tillgängliggöra Kulturnatten för alla.

Allmänna villkor

Om arrangören inte följer de anvisningar som framgår av Polisens tillståndsbevis och som förmedlats av samordnaren, äger Norrköpings kommun rätt att vidta rättelse och därvid debitera arrangören för kostnaderna.