Gör ditt exjobb i Norrköping!

Norrköping är en plats i förvandling. Här trängs byggkranar med kreativitet och framtidstro. Vill du vara med och bidra till Norrköpings utveckling? Ta chansen och gör ditt exjobb hos oss!

 

På Norrköpings kommun finns en stor bredd av olika arbetsuppgifter. Vi är omkring 11 000 medarbetare som varje dag skapar en bättre vardag för Norrköpingsborna. Vi välkomnar examensarbetare till alla våra verksamheter. Genom examensarbeten får vi som kommun värdefull kunskap samtidigt som vi hoppas kunna bidra med en utvecklade arbetsplats och nya erfarenheter för dig. 

Kontakta oss om du vill göra examensarbete i Norrköpings kommun.

 

Examensarbete inom samhällsbyggnad

Norrköping genomgår just nu en spännande förvandling. Genom att göra ditt examensarbete hos oss blir du en del av den förvandlingen. Läs mer om stadsutvecklingen här.  Här har vi samlat några projekt som vi tror skulle kunna genomföras som ett examensarbete.

Har du en egen idé är du givetvis välkommen att höra av dig till oss på samhallsbyggnad.student@norrkoping.se.

 

Effektivare planprocess med ny lagstiftning?

De senaste åren har regeringen föreslagit förändringar och förenklingar av plan- och bygglagen med en effektivare planprocess som ledord. Detta är ett debatterat ämne till följd av bland annat stor tillväxt i landets storstadsregioner och ökande bostadsbrist. Kommunen med planmonopolet beskrivs som nyckelfaktor men inte sällan också som ett hinder.

 

Debatten om vilka reella effekter förändringarna bidragit till, hur effektiv planprocessen är i förhållande till tidigare lagstiftning, varför effektiviteten eftersträvas och vilken roll har kommunen i detta arbete är lämplig att problematisera. Är planprocessen att betrakta som en delprocess i en större samhällsbyggnadsapparat med interna och externa aktörer och vilka andra processer pågår parallellt som är av betydelse för att uppnå effektivitet från idé till bebyggd miljö. Demokrati och långsiktighet i planeringen samt byggherrarnas möjligheter och ansvar bör sättas i sammanhanget.

 

Barn och ungdomar i samhällsplaneringen

FN:s konvention om barns rättigheter innebär att barn och ungdomar får del av sina rättigheter genom att barnets bästa beaktas vid alla beslut som rör barn, att barnets rätt till liv och utveckling säkerställs till det yttersta av samhällets förmåga samt att barnet har rätt att säga sin mening och få den respekterad.

 

Hur kan barnperspektivet ytterligare synliggöras i den fysiska planeringen (detalj- och översiktsplanering) och vilka strategier och medel finns för kommuner att integrera barnperspektivet och göra konsekvensbedömning av påverkan.

 

Virtuell reality som stöd för medborgardialog beslutsunderlag i stadsbyggnadsprocessen

Hur kan Virtuell Reality (VR) användas inom stadsbyggnadsprocessen? Vilka frågeställningar ställs planerare och arkitekter för där VR kan bli ett hjälpmedel? Exjobbet syftar till att undersöka möjligheterna med VR för stadsbyggnadsändamål samt att sammanföra VR-teknik med 3D-modeller framtagna av drönare.

 

3D i mobila plattformar

Norrköpings kommun har en mycket högupplöst fotorealistisk 3D-modell över staden. Denna visas idag på webben där det bland annat går att se pågående och kommande bebyggelse.


En stor svårighet med 3D-stadsmodellen är den stora mängd data och mycket stora antal polygoner som finns i modellen. Detta försvårar möjligheterna att visa 3D-online via mobila plattformar, kommunens hemsida besöks idag i övervägande del från mobila plattformar.
Hur kan data-strukturer skapas för att möjliggöra 3D-stadsmodeller online? Hur kan en effektiv och smart polygonreducering appliceras på stadsmodellen.

 

Detaljplaner i 3D

I Norrköping ska 75% av alla detaljplaner visualiseras i 3D. Detaljplaner innehåller en stor mängd information om så väl skal som färg och form. Hur kan detaljplaner visualiseras i 3D? Går det att applicera generella tekniker som skapar ett effektivt flöde där 3D-modllerna når ut till medborgarna och hur visualiserar detaljplaner idag ur ett nationellt och internationellt perspektiv?